Start Eiendommen Skogbruk Friluft Kulturminner Miljøverdier Miljømål Viltbiotoper Strategier Kart
Høibraaten SKOG

1. Generell beskrivelse av eiendommen.


Utsjøen skog er 3 av i alt 13 skogteiger som eies av Hans Henrik Høibraaten. Alle teigene til sammen utgjør 22470 da hvorav 20445 er produktivt. Utsjøen er 13018 da (produktivt) av dette og ligger som en enhet i til sammen 3 kommuner (Eidsvoll, Nes og Nord Odal) og 2 fylker (Viken og Innlandet).

Hele skogeiedommen har vært i familien Høibraatens eie siden før 1900. Høibraaten har tidligere også drevet sagbruksvirksomhet som nå er solgt. Det er fra gammelt også drevet sagbruksvirksomhet på selve skogteigen hvor tufter etter dette er bevart under skogsdrifter.