Start Eiendommen Skogbruk Friluft Kulturminner Miljøverdier Miljømål Viltbiotoper Strategier Kart
Høibraaten SKOG

7        Viltbiotoper

Viltbiotopene på eiendommen er definert primært fra følgende kilder:

Det kommunale viltplan-kartet er nyregistrert og vil bli vedlagt planen så fort dette foreligger.

Storfugl har tidligere vært godt representert i fauna bilde, men i de seinere år etter 2000 har bestanden minket noe. Det er funnet flere reir hvor eggene ikke er blitt klekket ut. Dette er det ikke funnet noen god forklaring på, men alle tiltak som er mulige for å bedre oppveksten for kyllingen blir ivaretatt under drifter og skogbehandling. Kjente tiurleiker blir ivaretatt.

Elgbestanden har i flere år vært god og kvotene har nå over flere år vært relativt stor, men i de senere år har elgbestanden sunket over et stort område. Kvotene er nå det halve av det de var for få år siden. Dette fører til større oppslag av furuforyngelse.
Det er liten belastning på ungskogen av vinterbeite da elgene stort sett trekker ned i lavereliggende områder på vinterstid.

Rådyr er det en meget liten bestand av så dette er ikke noen jaktbar art av omfang.

Beverbestanden har utviklet seg raskt  etter 2000 og området er nå under et større planområdet hvor det jaktes kontrollert og bestanden har en rimelig sikker oppfølging.

Når det gjelder gytebekker så er bekken mellom Murua og Utsjøen en av de aller beste på Øvre Rommerike. Dette i følge AJFF. Ressurspersoner fra dette miljøet har sagt seg villig til å bistå i skogbehandlingen langs denne.

 

jakttorn