Start Eiendommen Skogbruk Friluft Kulturminner Miljøverdier Miljømål Viltbiotoper Strategier Kart
Høibraaten SKOG

5  Miljøverdier

Under planarbeidet til Mjøsen Skog SA ble det også foretatt MIS registreringer på hele eiendommen. Kart og beskrivelse av disse registreringer er vedlagt skobruksplanen.
Totalt er 73 da avsatt til BVO områder som vil bli ivaretatt under den vanlige skogbehandlingen.
Offentlige databaser inneholder mye informasjon i form av enkeltobservasjoner (artsdatabasen) til nasjonale registrerte naturtyper. Standard prosedyre er sjekk av disse databasene hvert år regelmessig og sjekk før tiltak settes i gang. Hvis drift skal skje i eller i nærheten av slike områder kontaktes biolog før drift settes i gang.