Start Eiendommen Skogbruk Friluft Kulturminner Miljøverdier Miljømål Viltbiotoper Strategier Kart
Høibraaten SKOG

4        Kulturminner

Eiendommen har opp igjennom tidene huset mange aktiviteter. Spor etter gruvedrifter, sagbruk og fangstanlegg vitner til en rik fortid. I Gruvdalen finner vi spor etter gruvedrift og sør i Utsjøen finnes hustufter som stammer fra sagbruksdrift og tidlig bosetting. På Invidia står husene fortsatt, og det finnes rester etter tidligere bosetting rundt.
Nederst i Djupdalen finnes flere fangstgroper som ble bevart under hogst. Disse er beskrevet av Ola Breen, da han utførte registreringer av dette på Øvre Romerike.
Vedlagt finnes oppdatert kartutskrift over kulturminner som er registrert i offentlige registre. Disse blir oppdatert hvert år, og sjekkes før tiltak settes i gang. Om nye objekter oppdages blir dette rapportert inn. 

Kulturminner