Start Eiendommen Skogbruk Friluft Kulturminner Miljøverdier Miljømål Viltbiotoper Strategier Kart
Høibraaten SKOG

Høibraaten skog er en eiendom beliggende i Eidsvoll, Nes og Nord Odal kommuner på Østlandet.

I henhold til PECF standard for skogbruk etterleves kravet om opplysninger til offentligheten om eiendommen. På skogteiger over 10000 daa er det utarbeidet en landskapsplan som beskriver forvaltning av arealene.

 

Overordnet politikk:

Skogbruk

  • Holde et jevnt  hogstkvantum på gjennomsnittlig 3000 m3 pr. år, inntil dette kan økes permanent.

 

  • Opprettholde lønnsomheten i den tradisjonelle skogbruksvirksomheten.

 

Miljø

  • Bevare det biologiske mangfold på eiendommen.

 

  • Opprettholde viltbestanden generelt og øke bestanden av storfugl

 

Friluftsliv

  • Betalt rekreasjon i form av jakt og tilrettelagte produkter og fri bruk av allemannsretten skal kunne utvikles på eiendommen. 

 

Kulturminner

  • Alle automatisk fredete kulturminner skal ivaretas.

 

  • Spor fra tidligere jord- og skogbruksvirksomhet skal bevares så fremt dette ikke i vesentlig grad kommer i konflikt med dagens næringsvirksomhet.